Language of document :

Жалба, подадена на 24 август 2010 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-69/10)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението за отхвърляне на искането на жалбоподателя за получаване на обезщетение за вреди, претърпени поради факта, че ответникът е изпратил писмо на адвокат, който все още не е негов представител

Искания на жалбоподателя

отмяна на решението, каквато и да е неговата форма, с което Европейската комисия отхвърля искането от 30 октомври 2009 г., предявено от жалбоподателя пред органа по назначаването;

отмяна на докладна записка № ADMIN.B.2/MB/1s D(09)29814 от 11 ноември 2009 г.;

доколкото е необходимо, отмяна на акта за отхвърляне от страна на Комисията на жалбата от 25 януари 2010 г., изпратена от жалбоподателя до органа по назначаването срещу решението за отхвърляне на искането от 30 октомври 2009 г. и за отмяна на последното решение за отхвърляне, както и уважаване на искането от 30 октомври 2009 г.;

доколкото е необходимо, отмяна на докладна записка № HR.D.2/MB/ls Ares (2010) 251054 от 10 май 2010 г., съставена на френски език и получена от жалбоподателя след 17 май 2010 г., придружена от превод на същата на италиански език;

да се осъди Комисията да обезщети жалбоподателя за несправедливо претърпяната от него вреда поради изпращането на адв. Giuseppe Cipressa, от страна на Комисията, на докладната записка № ADMIN.B.2/MB/ks D(09)20658 от 10 август 2009 г., като изплати на жалбоподателя сумата от 10 000 EUR, или друга по-голяма или по-малка сума, която Съдът прецени за справедлива;

да се осъди Комисията да изплати на жалбоподателя, считано от деня, следващ деня на получаването от Комисията на искането от 30 октомври 2009 г. и до окончателното изплащане на сумата от 10 000 EUR, лихвите върху същата в размер на 10 % годишно и с годишна капитализация;

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

____________