Language of document :

Žaloba podaná dne 24. srpna 2010 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-69/10)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce domáhající se náhrady škody utrpěné na základě skutečnosti, že žalovaná zaslala dopis advokátovi, který ještě nebyl jeho zástupcem

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí o zamítnutí, v jakékoliv formě, žádosti ze dne 30. října 2009, kterou žalobce zaslal OOJ;

zrušit dopis ze dne 11. listopadu 2009 s č.j. ADMIN.B.2/MB/1sD(09)29814;

zrušit, nakolik to bude nezbytné, akt ze strany Komise, kterým byla zamítnuta stížnost ze dne 25. ledna 2010, kterou žalobce zaslal OOJ, proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti ze dne 30. října 2009, za účelem zrušení tohoto rozhodnutí o zamítnutí a vyhovění žádosti ze dne 30. října 2009;

zrušit, nakolik to bude nezbytné, dopis s č.j. HR.D.2/MB/ls Ares (2010) 251054, ze dne 10. května 2010, napsaný ve francouzském jazyce a který žalobce obdržel po 17. květnu 2010 spolu s překladem do italského jazyka;

uložit Komisi, aby nahradila škodu, kterou utrpěl žalobce z důvodu, že Komise zaslala advokátovi Giuseppu Cipressovi dopis s č.j. ADMIN.B.2/MB/ksD(09)20658 ze dne 10. srpna 2009, a zaplatila žalobci škodu ve výši 10 000 eur, nebo částku vyšší či nižší, kterou Soud uzná za spravedlivou;

uložit Komisi, aby uhradila žalobci ode dne následujícího po dni, kdy byla Komisi doručena žádost ze dne 30. října 2009, až do skutečného uhrazení částky 10 000 eur, úroky z uvedené částky v roční výši 10 % s roční kapitalizací;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________