Language of document :

Sag anlagt den 24. august 2010 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-69/10)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avvocato G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afslaget på sagsøgerens anmodning om erstatning for den skade, der er lidt som følge af, at Kommissionen angiveligt har sendt en skrivelse til en advokat, som endnu ikke repræsenterede ham i denne sag

Sagsøgerens påstande

Den afgørelse, uanset dens tilblivelsesform, hvorved Europa-Kommissionen afslog den anmodning af 30. oktober 2009, som sagsøgeren havde indgivet til ansættelsesmyndigheden, annulleres.

Notatet af 11. november 2009 med betegnelsen ADMIN.B.2./MB/lsD(09)29814 annulleres.

Om fornødent annulleres Kommissionens afslag på den klage af 25. januar 2010, som sagsøgeren havde indgivet til ansættelsesmyndigheden over afslaget på anmodningen af 30. oktober 2009 og med henblik på annullation af dette sidstnævnte afslag samt medhold i klagen af 30. oktober 2009.

Om fornødent annulleres notatet med betegnelsen HR.D.2/MB/ls Ares (2010)251054, dateret 10. maj 2010, affattet på fransk og modtaget af sagsøgeren den 17. maj 2010 i italienske oversættelse.

Kommissionen tilpligtes at erstatte den skade, som sagsøgeren uberettiget blev forvoldt ved Kommissionens fremsendelse af Kommissionens notat af 10. august 2009 med betegnelsen ADMIN.B.2/MB/ksD(09)20658 til advokat Giuseppe Cipressa, idet den pålægges at betale 10 000 EUR til sagsøgeren eller det større eller mindre beløb, som Personaleretten finder ret og rimeligt.

Kommissionen tilpligtes at betale renter af beløbet på 10 000 EUR med virkning fra dagen efter datoen, hvorpå anmodningen af 30. oktober 2009 blev modtaget af Kommissionen, og indtil effektiv betaling sker, med 10 % årligt med renters rente.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________