Language of document :

24. augustil 2010 esitatud hagi - Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-69/10)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus jätta rahuldamata hageja taotlus hüvitada kahju, mis kostja advokaadile, kes ei olnud veel hageja esindaja, kirja saatmisega tekitas.

Hageja nõuded

tühistada mis tahes vormis otsus, millega Euroopa Komisjon jättis rahuldamata 30. oktoobri 2009. aasta taotluse, mille hageja ametisse nimetavale asutusele oli saatnud;

tühistada 11. novembri 2009. aasta teatis, mille viitenumber on ADMIN.B.2/MB/1s D(09)29814;

tühistada vajalikus ulatuses komisjoni otsus, millega jäeti rahuldamata ametisse nimetavale asutusele saadetud 25. jaanuari 2010. aasta kaebus, mille hageja 30. oktoobri 2009. aasta taotluse rahuldamata jätmise otsuse peale selle tühistamiseks ja osutatud taotluse vastuvõetavaks tunnistamiseks esitas;

tühistada vajalikus ulatuses 10. mai 2010. aasta teatis viitenumbriga HR.D.2/MB/ls Ares (2010) 251054, mis on koostatud prantsuse keeles ja mille hageja sai koos itaaliakeelse tõlkega kätte pärast 17. maid 2010;

kohustada komisjoni hüvitama kahju, mis hagejale advokaadile Giuseppe Cipressa 10. augusti 2009. aasta teatise, mille viitenumber on ADMIN.B.2/MB/ks D(09)20658, saatmisega ebaõiglaselt tekitati, mõistes hageja kasuks välja 10 000 euro suuruse summa või sellest suurema või väiksema summa, mida kohus õiglaseks peab;

mõista komisjonilt alates 30. oktoobri 2009. aasta taotluse komisjoni poolt kättesaamise päevale järgnevast päevast kuni 10 000 euro suuruse summa tegeliku maksmiseni nimetatud summale lisandunud intressid 10% aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________