Language of document :

27. augustil 2010 esitatud hagi - Hidalgo versus Euroopa Parlament

(kohtuasi F-70/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: José Manuel Hidalgo (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid A. Coolen, J. N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hageja teatis töötasu korrigeerimise kohta, mis puudutab ajavahemikku 2009. aasta juulist detsembrini, ning ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide iga-aastase kohandamise raames nõukogu 23. detsembri 2009. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1296/2009 alusel alates 1. jaanuarist 2009 tehtud palgateatised ning kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

tuvastada, et nõukogu 23. detsembri 2009. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1296/2009 ei ole kohaldatav;

tühistada Euroopa Parlamendi peasekretäri 4. juuni 2010. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus, milles ta vaidlustas ajavahemikku 2009. aasta juulist detsembrini puudutava teatise töötasu korrigeerimise kohta ning palgateatised, mis on alates 1. jaanuarist 2010 tehtud nõukogu 23. detsembri 2009. aasta määruse (EL, Euratom) nr 1296/2009 alusel;

tühistada vajalikus ulatuses Euroopa Parlamendi otsused, mille alusel tehti ajavahemikku 2009. aasta juulist detsembrini puudutav teatis töötasu korrigeerimise kohta ja nõukogu 23. detsembri 2009. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1296/2009 alusel alates 1. jaanuarist 2009 tehtud palgateatised;

kohustada Euroopa Parlamenti maksma hagejale maksmata jäänud töötasu, millele tal on õigus ja millele alates maksmata jäänud töötasu sissenõutavaks muutumise hetkest lisandub viivis Euroopa Keskpanga põhiliste refinantseerimise operatsioonide intressimäära alusel, millele on lisatud kaks protsendipunkti;

mõista Euroopa Parlamendilt hageja kasuks välja üks sümboolne euro hüvitisena ametilaste eksimuste eest ning kohtukulud.

____________