Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 27 sierpnia 2010 r. - Hidalgo przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

(Sprawa F-70/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: José Manuel Hidalgo (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci A. Coolen, J.N. Louis i E. Marchal)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprostowania do odcinka z wynagrodzenia skarżącego za okres od lipca do grudnia 2009 r. oraz odcinków z wynagrodzenia sporządzonych po 1 stycznia 2010 r. w ramach corocznego dostosowania wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. oraz żądanie odszkodowania.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, że rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. nie znajduje zastosowania;

stwierdzenie nieważności decyzji sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego z dnia 4 czerwca 2010 r. oddalającej zażalenie skarżącego na sprostowanie odcinka z wynagrodzenia za okres od lipca do grudnia 2009 r. oraz odcinków z wynagrodzenia sporządzonych po 1 stycznia 2010 r. na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r.;

ewentualnie, stwierdzenie nieważności, decyzji Parlamentu Europejskiego dotyczących sporządzania sprostowania jego odcinka z wynagrodzenia za okres od lipca do grudnia 2009 r. oraz odcinków z wynagrodzenia po 1 stycznia 2010 r. na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r.;

zasądzenie od Parlamentu na rzecz skarżącego zaległego wynagrodzenia, do którego jest on uprawniony, powiększonego o odsetki za zwłokę, naliczane od dnia, w którym zaległe wynagrodzenie stało się wymagalne, w stosunku ustalonym przez EBC dla głównych operacji refinansowania, powiększonym o dwa punkty;

zasądzenie od Parlamentu na rzecz skarżącego symbolicznego euro tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem działanie administracji oraz obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

____________