Language of document :

Talan väckt den 27 augusti 2010 - Hidalgo mot Europaparlamentet

(Mål F-70/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: José Manuel Hidalgo (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av sökandens löneregleringsrapport för perioden juli till december 2009 och de lönerapporter som upprättats sedan den 1 januari 2010 inom ramen för den årliga anpassningen av tjänstemäns och övriga anställdas löner och pensioner på grundval av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009, samt talan om skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009 inte är tillämplig,

ogiltigförklara det beslut som fattats av Europaparlamentets generalsekreterare den 4 juni 2010 om avslag på det klagomål som sökanden ingett med avseende på hans löneregleringsrapport för perioden juli till december 2009 och hans lönerapporter upprättade sedan den 1 januari 2010 med tillämpning av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009,

i den mån det behövs, ogiltigförklara de beslut som fattats av Europaparlamentet om upprättande av hans löneregleringsrapport för perioden juli till december 2009 och hans lönerapporter från den 1 januari 2010 med tillämpning av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009,

förplikta parlamentet att till sökanden betala ut den lön som förfallit till betalning och som sökanden har rätt till, jämte dröjsmålsränta från och med datumet för förfallodagen för de skulder som ska betalas vilken ska beräknas på grundval av den räntesats som tillämpas av Europeiska centralbanken på dess huvudsakliga refinansieringstransaktioner med tillägg av 2 procentenheter, och

förplikta parlamentet att utge ersättning till sökanden till en symbolisk summa om 1 euro för de tjänstefel som begåtts samt att ersätta rättegångskostnaderna.

____________