Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 13 юли 2010 г. - Allen и др./Комисия

(Дело F-103/09)1

(Публична служба - Служители, наети в рамките на проекта JET - Иск за обезщетение - Разумен срок - Закъснение)

Език на производството: английски

Страни

Ищци: John Allen (Horspath, Обединеното кралство) и други (представители: P. Lasok, QC, I. Hutton и B. Lask, barristers)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и D. Martin)

Предмет на делото

Искане за обезщетение за вредите, претърпени от ищците в резултат на обстоятелството, че ответникът не ги е назначил като срочно наети служители за периода, през който са наети от съвместното предприятие JET

Диспозитив на определението

Отхвърля иска като недопустим.

Осъжда г-н Allen и останалите 110 ищци, чиито имена все още са включени в списъка на ищците, да заплатят съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 37, 13.2.2010 г., стр. 51.