Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 13 juli 2010 -Allen e.a./Commissie

(Zaak F-103/09)1

(Openbare dienst - In het kader van het JET-project tewerkgesteld personeel - Beroep tot schadevergoeding - Redelijke termijn - Tardiviteit)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: John Allen (Horspath, Verenigd Koninkrijk) en anderen (vertegenwoordigers: P. Lasok, QC, I. Hutton en B. Lask, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Vordering tot vergoeding van de schade die verzoekers hebben geleden door het feit dat de verwerende partij hen gedurende de periode waarin zij werkzaam waren in de gemeenschappelijke onderneming JET, niet als tijdelijke functionarissen had aangeworven

Dictum

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Allen en de 110 andere verzoekers wier namen zijn overgenomen op de lijst van verzoekers, worden verwezen in alle kosten.

____________

1 - PB C 37 van 13.2.2010, blz. 51.