Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 13 lipca 2010 r. - Allen i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-103/09)1

(Służba publiczna - Personel zatrudniony w ramach projektu JET - Skarga o odszkodowanie - Rozsądny termin - Przekroczenie terminu)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: John Allen (Horspath, Zjednoczone Królestwo) i inni (przedstawiciele: P. Lasok, QC, I. Hutton oraz B. Lask, barristers)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie naprawienia szkody poniesionej przez skarżących w związku z okolicznością, że pozwana nie zatrudniła ich jako członków personelu tymczasowego w okresie, podczas którego pracowali we wspólnym przedsiębiorstwie JET.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

J. Allen i 110 pozostałych skarżących, których nazwiska znajdują się na liście skarżących zostają obciążeni kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 37 z 13.2.2010, s. 51.