Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 13. júla 2010 - Allen a i./Komisia

(vec F-103/09)1

(Verejná služba - Pracovníci v rámci projektu JET - Žaloba o náhradu škody - Primeraná lehota - Omeškanie)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: John Allen (Horspath, Spojené kráľovstvo) a i. (v zastúpení: P. Lasok, QC, I. Hutton a B. Lask, barristers)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na náhradu škody spôsobenej žalobcom tým, že žalovaná ich neprijala do služobného pomeru ako dočasných zamestnancov v období, počas ktorého pracovali v spoločnom podniku JET

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.    J. Allen a 110 iných žalobcov, ktorých mená sú uvedené v zozname žalobcov, sú povinní nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 37, 13.2.2010, s. 51.