Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 29. júna 2010 - Armitage-Wilson/Európsky policajný úrad (Europol)

(vec F-36/09)1

(Verejná služba - Zamestnanci Europolu - Neobnovenie zmluvy - Zmluva na dobu neurčitú - Článok 6 služobného poriadku zamestnancov Europolu - Zásada dodržiavania práva na obranu)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Kate Armitage-Wilson (Haag, Holandsko) (v zastúpení: W. J. Dammingh, advokát)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol) (v zastúpení: D. Neumann a D. El Khoury, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur a R. Van der Hout, advokáti)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia z 12. júna 2008 informujúce žalobkyňu o nemožnosti ponúknuť jej trvalé pracovné miesto, ako aj rozhodnutia zo 7. januára 2009, ktorým sa zamietla sťažnosť podaná proti prvému rozhodnutiu

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie z 12. júna 2008, ktorým Európsky policajný úrad (Europol) odmietol priznať K. Armitage-Wilsonovej zmluvu na dobu neurčitú, sa zrušuje.

2.    Europol je povinný nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 167, 18.7.2009, s. 26.