Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 29 юни 2010 г. - Palou Martínez/Комисия

(Дело F-11/10)

(Публична служба - Длъжностни лица - Явна недопустимост - Закъснение - Нарушение на досъдебната процедура - Член 35, параграф 1,буква е) от Процедурния правилник)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: María Soledad Palou Martínez (Барселона, Испания) (представител: V. Balfagon Costa, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет

Искане за отмяна на решението за преназначаване на жалбоподателката на работа в седалището в Брюксел

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Г-жа María Soledad Palou Martínez понася направените от нея съдебни разноски.

____________