Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 29 juni 2010 - Palou Martínez / Commissie

(Zaak F-11/10)

(Openbare dienst - Ambtenaren - Kennelijke niet-ontvankelijkheid - Tardiviteit - Niet-eerbiediging van precontentieuze procedure - Artikel 35, lid 1, sub e, van het Reglement voor de procesvoering)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: María Soledad Palou Martínez (Barcelona, Spanje) (vertegenwoordiger: V. Balfagon Costa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoekster te herplaatsen in de zetel van de Commissie te Brussel

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Palou-Martínez zal haar eigen kosten dragen.

____________