Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 26 юли 2010 г. - Vereecken/Комисия

(Дело F-86/06)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 237, 30.9.2006 г., стр. 19.