Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 26 lipca 2010 r. - Vereecken przeciwko Komisji

(Sprawa F-86/06)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 237 z 30.9.2006, s. 19.