Language of document :

Жалба, подадена на 20 август 2010 г. - Behnke/Комисия

(Дело F-68/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Thorsten Behnke (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението за класиране на жалбоподателя в група по успех II и за предоставянето му на 5 точки за повишаване в длъжност за доклада за развитието на неговата кариера за периода от 1 януари до 31 декември 2008 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението за класиране в група по успех II и за предоставяне на 5 точки за повишаване в длъжност на жалбоподателя за доклада за развитието на неговата кариера за периода от 1 януари до 31 декември 2008 г.;

при условията на евентуалност, да се обяви за незаконосъобразен член 8, параграф 4 от общите разпоредби за прилагането на член 43 от Правилника, доколкото с него се позволява приемането на единодушно становище от Съвместната комисия по оценяване и по повишаване в длъжност;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________