Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 20 sierpnia 2010 r. - Behnke przeciwko Komisji

(Sprawa F-68/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Thorsten Behnke (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o zaklasyfikowaniu skarżącego do drugiej (II) grupy wyników w pracy i przyznaniu mu 5 punktów awansu w sprawozdaniu z rozwoju kariery zawodowej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji o zaklasyfikowaniu skarżącego do drugiej (II) grupy wyników w pracy i przyznaniu mu 5 punktów awansu w sprawozdaniu z rozwoju kariery zawodowej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.;

ewentualnie, stwierdzenie niezgodności z prawem art. 8 ust. 4 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu pracowniczego w zakresie w jakim zezwalają one na wyrażenie opinii przez wspólny komitet do spraw oceny i awansów poprzez konsensus;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________