Language of document :

Talan väckt den 20 augusti 2010 - Behnke mot kommissionen

(Mål F-68/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Thorsten Behnke (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att placera sökanden i prestationskategorin II och tilldela honom 5 befordringspoäng för hans karriärsutvecklingsrapport avseende perioden 1 januari till 31 december 2008.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet att placera sökanden i prestationskategorin II och tilldela honom 5 befordringspoäng för hans karriärsutvecklingsrapport avseende perioden 1 januari till 31 december 2008,

i andra hand fastställa att artikel 8.4 i genomförandebestämmelserna till artikel 43 i föreskrifterna är rättsstridig i den mån den partssammansatta utvärderings- och befordringskommittéen därigenom tillåts anta beslut genom enighet, samt

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________