Language of document :

Жалба, подадена на 18 август 2010 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-67/10)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията да не възстанови две трети от съдебните разноски, направени от жалбоподателя по дело F-41/06

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на ответника - независимо от формата, в която е прието - за отхвърляне на искането от 22 септември 2009 г., изпратено от жалбоподателя до ОН и поправено със записката от 8 октомври 2009 г.,

доколкото е необходимо да се отмени решението - независимо от формата, в която е прието - за отхвърляне на подадената срещу обжалваното решение административна жалба от 5 април 2010 г., изпратена от жалбоподателя до ОН,

доколкото е необходимо да се отмени записката от 27 април 2010 г. с референция HR.D.2/MB/1s Ares(2010)220139 ;

да се осъди ответника в обезщетение на вредите, които жалбодателят е претърпял и които предстои да претърпи в резултат на обжалваното решение, да изплати на жалбоподателя сумата от 21 608,75 EUR, ведно с лихвите с годишен лихвен процент с годишна капитализация 10 %, считано от датата на искането от 22 септември 2009 г. до действителното изплащане на горепосочената сума;

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________