Language of document :

Sag anlagt den 18. august 2010 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-67/10)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avvocato G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at erstatte to-tredjedele af de omkostninger, som sagsøgeren har afholdt i sag F-41/06.

Sagsøgerens påstande

Den afgørelse, uanset dens tilblivelsesform, hvorved Kommissionen afslog den anmodning af 22. september 2009, som sagsøgeren havde indgivet til ansættelsesmyndigheden, med tilføjelse af noten af 8. oktober 2009, annulleres.

Om fornødent annulleres den afgørelse, uanset dens tilblivelsesform, hvorved den klage af 5. april 2010, som sagsøgeren havde indgivet til ansættelsesmyndigheden over den anfægtede afgørelse, blev afslået.

Om fornødent annulleres notatet af 27. april 2010 med betegnelsen HR.D.2/MB/1sAres(2010)220139.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 21 608,75 EUR med tillæg af renter, der beregnes med 10% årligt med renters rente fra datoen for anmodningen, dvs. den 22. september 2009, og indtil effektiv betaling af ovennævnte beløb sker, som erstatning for den skade, som sagsøgeren har lidt, eller stadig lider som følge af den anfægtede afgørelse.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________