Language of document :

18. augustil 2010 esitatud hagi - Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-67/10)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus mitte hüvitada kaht kolmandikku kohtukuludest, mis hageja kohtuasjas F-41/06 kandis.

Hageja nõuded

tühistada mis tahes vormis otsus, millega kostja jättis rahuldamata 22. septembri 2009. aasta taotluse, mille hageja ametisse nimetavale asutusel oli saatnud ja mida 8. oktoobri 2009. aasta teatisega muudeti;

tühistada vajalikus ulatuses mis tahes vormis otsus, millega vaidlustatud otsuse peale esitatud 5. aprilli 2010. aasta kaebus, mille hageja ametisse nimetavale asutusele saatis, rahuldamata jäeti;

tühistada vajalikus ulatuses 27. aprilli 2010. aasta teatis, mille viitenumber on HR.D.2/MB/1s Ares(2010)220139;

mõista kostjalt hageja kasuks välja 21 608,74 euro suurune summa, millele lisandub aastaintress 10%, mis kuulub tasumisele iga-aastaselt ja mida arvutatakse alates taotluse esitamisest 22. septembrist 2009 kuni eespool osutatud summa tegeliku tasumiseni, et hüvitada vaidlustatud otsusega hagejale tekitatud ja tulevikus tekkida võiv kahju;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________