Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 18. augustā - Marcuccio/Komisija

(lieta F-67/10)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, avvocato)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu neatlīdzināt divas trešdaļas no tiesāšanās izdevumiem, kas prasītājam radušies tiesvedībā lietā F-41/06.

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, lai kāda arī būtu tā forma, ar kuru atbildētāja noraidīja 2009. gada 22. septembra lūgumu, kuru prasītājs bija nosūtījis iecēlējinstitūcijai un kurš tika labots ar 2009. gada 8. oktobra paziņojumu;

tiktāl, ciktāl vajadzīgs, atcelt lēmumu, lai kāda arī būtu tā forma, ar kuru ir noraidīta 2010. gada 5. aprīļa sūdzība par apstrīdēto lēmumu, kuru prasītājs bija nosūtījis iecēlējinstitūcijai;

tiktāl, ciktāl vajadzīgs, atcelt 2010. gada 27. aprīļa paziņojumu HR.D.2/MB/1s Ares(2010)220139;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam summu EUR 21 608,75 apmērā, kopā ar procentu maksājumu par šo summu ar likmi 10 % gadā, ar attiecīgās summas ikgadēju kapitalizāciju, sākot no dienas, kad tika iesniegts 2009. gada 22. septembra lūgums un līdz tajā minētās summas faktiskās samaksas dienai, lai atlīdzinātu prasītājam sakarā ar apstrīdēto lēmumu nodarīto kaitējumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________