Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2010 r. -Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-67/10)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o niedokonaniu zwrotu dwóch trzecich kosztów poniesionych przez skarżącego w sprawie F-41/06.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji, na mocy której wniosek z dnia 22 września 2009 r. przedłożony przez skarżącego organowi powołującemu i poprawiony pismem z dnia 8 października 2009 r. został przez pozwaną oddalony;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji, na mocy której zażalenie z dnia 5 kwietnia 2010 r. na zaskarżoną decyzję, które zostało przedłożone przez skarżącego organowi powołującemu zostało oddalone;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności pisma HR.D.2/MB/1s Ares(2010)220139 z dnia 27 kwietnia 2010 r.;

tytułem naprawienia szkody, którą skarżący poniósł tudzież ponosi w związku z zaskarżoną decyzją, nakazanie zapłaty przez pozwaną na rzecz skarżącego kwoty 21608,75 EUR z odsetkami w wysokości 10% rocznie z coroczną kapitalizacją za okres od dnia złożenia wniosku z dnia 22 września 2009 r. do dnia dokonania rzeczywistej zapłaty wspomnianej kwoty;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania

____________