Language of document :

Žaloba podaná 18. augusta 2010 - Marcuccio/Komisia

(vec F-67/10)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie o nenahradení dvoch tretín trov konania vzniknutých žalobcovi vo veci F-41/06

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie žalovanej v akejkoľvek forme, ktorým bola zamietnutá žiadosť z 22. septembra 2009 zaslaná žalobcom menovaciemu orgánu a opravená prípisom z 8. októbra 2009,

zrušiť, ak je to nevyhnutné, rozhodnutie v akejkoľvek forme, ktorým bola zamietnutá sťažnosť z 5. apríla 2010 proti napadnutému rozhodnutiu zaslaná žalobcom menovaciemu orgánu,

zrušiť, ak je to nevyhnutné, prípis z 27. apríla 2010 s referenčným číslom HR.D.2/MB/1s Ares(2010)220139,

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 21 608,75 eura, zvýšenú o úroky s ročnou sadzbou 10 %, s ročnou kapitalizáciou, ktoré začínajú plynúť odo dňa podania žiadosti z 22. septembra 2009 až do skutočného zaplatenia vyššie uvedenej sumy, z titulu náhrady škody, ktorá vznikla alebo môže vzniknúť žalobcovi v dôsledku napadnutého rozhodnutia,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________