Language of document :

Жалба, подадена на 6 август 2010 г. - Mata Blanco/Комисия

(Дело F-65/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: José Manuel Mata Blanco (Брюксел, Белгия) (представители: L. Levi и A. Blot, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на EPSO да не вписва жалбоподателя в списъка с резерви в рамките на вътрешния конкурс "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Администратори, специализирани в борбата срещу измамите", както и на списъка с резерви и на всички решения, взети въз основа на това

Искания на жалбоподателя

да отмени решението на EPSO от 11 май 2010 г., с което след преразглеждане се потвърждава решението от 9 март 2010 г. жалбоподателят да не бъде вписан в списъка с резерви в рамките на вътрешния конкурс "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Администратори, специализирани в борбата срещу измамите";

да се отмени списъка с резерви от вътрешния конкурс "COM/INT/OLAF/09/ADJ10 - Администратори, специализирани в борбата срещу измамите", доколкото последният не съдържа името на жалбоподателя, както и всички други решения, взети въз основа на това;

да се разпореди въз основа на процесуално-организационните действия (вж. член 55 от Процедурния правилник на Общия съд), представянето от ответника на критериите, използвани от конкурсната комисия за устния изпит, на въпросите, които са поставяни на жалбоподателя от конкурсната комисия по време на устния му изпит и на копие от работните документи на конкурсната комисия във връзка с този устен изпит, придружено от критериите, използвани за коригирането им;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________