Language of document :

Žaloba podaná 6. augusta 2010 - Mata Blanco/Komisia

(vec F-65/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: José Manuel Mata Blanco (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia EPSO nezaradiť žalobcu na zoznam úspešných uchádzačov v rámci interného výberového konania "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Referenti špecializovaní na boj proti podvodom", ako aj zrušenie zoznamu úspešných uchádzačov a všetkých rozhodnutí prijatých na jeho základe

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie EPSO z 11. mája 2010, ktoré po preskúmaní potvrdilo jeho rozhodnutie z 9. marca 2010 o nezaradení žalobcu na zoznam úspešných uchádzačov v rámci interného výberového konania "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Referenti špecializovaní na boj proti podvodom",

zrušiť zoznam úspešných uchádzačov interného výberového konania "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Referenti špecializovaní na boj proti podvodom" v rozsahu, v akom neobsahuje meno žalobcu, a všetky ostatné rozhodnutia prijaté na jeho základe,

nariadiť žalovanej, v rámci opatrení týkajúcich sa vedenia konania (článok 55 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu), predloženie kritérií uplatnených komisiou pre ústnu skúšku, otázok, ktoré mu boli položené výberovou komisiou na ústnej skúške, a kópie pracovného spisu výberovej komisie týkajúceho sa uvedenej ústnej skúšky spolu s kritériami použitými pri ich hodnotení,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________