Language of document :

Talan väckt den 6 augusti 2010 - Mata Blanco mot kommissionen

(Mål F-65/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: José, Manuel Mata Blanco (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna L. Levi och A. Blot)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet av EPSO att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande vid det interna uttagningsprovet "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Handläggare specialiserade på bekämpning av bedrägeri" samt av förteckningen över godkända sökande och alla beslut som har fattats på grundval av förteckningen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara EPSO:s beslut av den 11 maj 2010 genom vilket rekryteringsbyrån, efter omprövning, fastställde sitt beslut av den 9 mars 2010 att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande vid det interna uttagningsprovet "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Handläggare specialiserade på bekämpning av bedrägeri",

ogiltigförklara förteckningen över godkända sökande vid det interna uttagningsprovet "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Handläggare specialiserade på bekämpning av bedrägeri", i den del sökandens namn inte upptogs i förteckningen, och alla beslut som har fattats på grundval av förteckningen,

som en åtgärd för processledning, begära att svaranden lämnar upplysningar om de kriterier som uttagningskommittén tillämpade vid det muntliga provet, de frågor som kommittén ställde till sökanden vid dennes muntliga prov och en kopia av kommitténs arbetsdokument avseende det muntliga provet samt uppgifter om vilka kriterier som tillämpades när proven rättades, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________