Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Det Forenede Kongerige) den 18. oktober 2010 - Barbara Mercredi mod Richard Chaffe

(Sag C-497/10)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Barbara Mercredi

Sagsøgt: Richard Chaffe

Præjudicielle spørgsmål

1)    Hvilket kriterium skal lægges til grund med henblik på fastlæggelsen af det sædvanlige opholdssted for et barn i henhold til:

a)    Artikel 8 i Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 1

b)    Artikel 10 i Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003[?]

2)    Kan en ret være en "institution eller anden myndighed", til hvilken en forældremyndighed kan overgå med henblik på bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003?

3)    Er artikel 10 fortsat anvendelig, efter at retterne i modtagerstaten har afvist en anmodning om tilbagegivelse af barnet i henhold til Haagerkonventionen under henvisning til, at betingelserne i artikel 3 og 5 ikke er opfyldt?

Hvordan skal en konflikt imellem modtagerstatens konstatering af, at betingelserne i Haagerkonventionens artikel 3 og 5 ikke er opfyldt, og oprindelsesstatens konstatering af, at betingelserne i artikel 3 og 5 er opfyldt, nærmere bestemt løses?

____________

1 - Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27.1.2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 (EUT L 338, s. 1).