Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 18. oktobrī iesniedza Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Apvienotā Karaliste) - Barbara Mercredi/Richard Chaffe

(lieta C-497/10)

Tiesvedības valoda - angļu

Iesniedzējtiesa

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Barbara Mercredi

Atbildētājs: Richard Chaffe

Prejudiciālie jautājumi

Lūdzu, izskaidrojiet, kādi ir piemērotie kritēriji bērna pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanai:

a)    Regulas Nr. 2201/20031 8. panta vai

b)    Regulas Nr. 2201/2003 10. panta izpratnē.

Vai tiesa ir "iestāde vai cita struktūra", kurai var tikt piešķirtas uzraudzības tiesības, Regulas Nr. 2201/2003 izpratnē?

Vai 10. pants joprojām ir piemērojams pēc tam, kad tiesas ir lūgušas dalībvalsti noraidīt prasību par bērna atgriešanu saskaņā ar 1980. gada Hāgas Konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem, pamatojoties uz to, ka nav izpildītas tās 3. un 5. panta prasības?

Konkrētāk, kā būtu jāatrisina pretruna starp to, ka izpildes valsts ir noteikusi, ka 1980. gada Hāgas Konvencijas 3. un 5. panta prasības nav izpildītas, un to, ka izcelsmes valsts ir noteikusi, ka minētā 3. un 5. panta prasības ir izpildītas?

____________

1 - Padomes 2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu (OV L 338, 1. lpp.).