Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 18 października 2010 r. - Barbara Mercredi przeciwko Richardowi Chaffe'owi

(Sprawa C-497/10)

Język postępowania: angielski

Sąd krajowy

Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (sąd apelacyjny dla Anglii i Walii - wydział cywilny) (Zjednoczone Królestwo)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona apelująca: Barbara Mercredi

Druga strona postępowania: Richard Chaffe

Pytania prejudycjalne

Proszę wskazać kryteria, wedle których należy oceniać, gdzie znajduje się miejsce zwykłego pobytu dziecka dla potrzeb:

a)    art. 8 rozporządzenia WE nr 2201/20031;

b)    art. 10 rozporządzenia WE nr 2201/2003.

Czy sąd jest "instytucją lub inną jednostką [organizacyjną]", której mogą przysługiwać prawa do pieczy w rozumieniu rozporządzenia WE nr 2201/2003?

Czy art. 10 [rozporządzenia WE nr 2201/2003] ma w dalszym ciągu zastosowanie po tym, jak sądy wezwanego państwa członkowskiego oddaliły wniosek o powrót dziecka na mocy konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę na tej podstawie, że nie zostały spełnione przesłanki określone w art. 3 i 5 tej konwencji?

W szczególności, w jaki sposób należy usunąć niezgodność pomiędzy ustaleniem wezwanego państwa członkowskiego, że przesłanki określone w art. 3 i 5 konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę nie zostały spełnione, a ustaleniami wzywającego państwa, że przesłanki określone w art. 3 i 5 tej konwencji zostały spełnione?

____________

1 - Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz.U. L 338, s. 1 - wyd. spec. w jęz. polskim rozdz. 19, t. 6, s. 243).