Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) 18. októbra 2010 - Barbara Mercredi/Richard Chaffe

(vec C-497/10)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Barbara Mercredi

Odporca: Richard Chaffe

Prejudiciálne otázky

Objasnite, prosím, vhodné kritérium na určenie obvyklého pobytu dieťaťa na účely:

článku 8 nariadenia (ES) č. 2201/20031;

článku 10 nariadenia (ES) č. 2201/2003.

Je súd "orgánom alebo iný subjektom", ktorému možno priznať opatrovnícke právo na účely ustanovení nariadenia (ES) č. 2201/2003?

Možno článok 10 použiť aj po tom, ako bol zamietnutý návrh na vrátenie dieťaťa súdmi dožiadaného členského štátu podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980 pre nesplnenie podmienok obsiahnutých v článkoch 3 a 5?

Ako sa má konkrétne vyriešiť rozpor medzi rozhodnutím dožiadaného štátu, že požiadavky článkov 3 a 5 Haagskeho dohovoru z roku 1980 nie sú splnené, a rozhodnutím žiadajúceho štátu, že požiadavky článkov 3 a 5 sú splnené?

____________

1 - Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. EÚ L 338, s. 1; Mim. vyd. 19/06, s. 243).