Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 30 септември 2010 г. - Toth/Комисия

(Дело F-107/05)1

(Публична служба - Срочно нает служител - Класиране в степен - Степени, предвидени в поканата за набиране на кандидатури - Изменение на правилата за класиране на срочно наети служители, извършено след публикуването на поканата за набиране на кандидатури - Класиране в степен в приложение на новите по-неблагоприятни правила - Преходни разпоредби - Прилагане по аналогия - Член 12, параграф 3 от Приложение XIII към Правилника - Пропорционалност - Принцип на добра администрация)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Gergely Toth (Besozzo, Италия) (представители: първоначално S. Rodrigues и Y. Minatchy, avocats, впоследствие S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz и R. Albelice, avocats, накрая S. Rodrigues и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и H. Krämer, avocats)

Страна, встъпила в подкрепа на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Arpio Santacruz и I. Šulce, впоследствие K. Zieleśkiewicz и M. Bauer)

Предмет на делото

От една страна, отмяна на решението на Комисията за класиране на жалбоподателя в степен A*6 при назначаването му като срочно нает служител и, от друга страна, искане за обезщетение за вреди и пропуснати ползи.

Диспозитив на решението

Отменя решението на Европейската комисия за класиране на г-н Toth в степен A*6, втора стъпка, което се съдържа в член 3 от договора за срочно нает служител, подписан на 17 януари 2006 г.

Отхвърля жалбата в останалата й част.

Осъжда Европейската комисия да понесе направените от нея и от жалбоподателя съдебни разноски.

Осъжда Съвета на Европейския съюз, встъпила страна, да понесе направените от него съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 22, 2006 г., стр. 15 (дело, първоначално заведено в Първоинстанционния съд на Европейските общности под номер T-401/05 и препратено на Съда на публичната служба на Европейския съюз с определение от 15 декември 2005 г.)