Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 30. september 2010 - Toth mod Kommissionen

(Sag F-107/05) 1

(Personalesag - midlertidigt ansat - indplacering i lønklasse - lønklasser fastsat i indkaldelsen af ansøgninger - ændring i reglerne for indplacering af midlertidigt ansatte, efter at indkaldelsen af ansøgninger blev offentliggjort - indplacering i lønklasse i henhold til de nye mindre gunstige regler - overgangsbestemmelser - analog anvendelse - artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten - proportionalitet - princippet om god forvaltningsskik )

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Gergely Toth (Besozzo, Italien) (først ved advokaterne S. Rodrigues og Y. Minatchy, dernæst ved advokaterne S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz og R. Albelice, og endelig ved advokaterne S. Rodrigues og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved advokaterne J. Currall og H. Krämer)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Arpio Santacruz og I. Šulce, som befuldmægtigede, dernæst ved K. Zieleśkiewicz og M. Bauer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om at indplacere sagsøgeren i lønklasse A*6 ved dennes ansættelse som midlertidigt ansat, dels en påstand om erstatning.

Konklusion

1)    Europa-Kommissionens afgørelse om at indplacere Gergely Toth i lønklasse A*6, løntrin 2, som indeholdt i artikel 3 i sagsøgerens kontrakt som midlertidigt ansat, der blev indgået den 17. januar 2005, annulleres.

2)    I øvrigt frifindes sagsøgte.

3)    Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler Gergely Toths' omkostninger.

4)    Rådet for Den Europæiske Union, der er interveneret i sagen, bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 22 af 28.1.2006, s. 15 (sagen er oprindelig registreret ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans under nr. T-401/05 og overført til EU-Personaleretten ved kendelse af 15.12.2005).