Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 30. septembril 2010. aasta otsus - Toth versus komisjon

(kohtuasi F-107/05)1

(Avalik teenistus - Ajutine teenistuja - Palgaastmele määramine - Kandideerimiskutses ettenähtud palgaastmed -Ajutiste teenistujate palgaastme ja -järgu määramise eeskirjade muutmine pärast kandideerimiskutse avaldamist- Palgaastme määramine uute personalieeskirjade ebasoodsamaid sätteid kohaldades - Üleminekusätted - Kohaldamine analoogia alusel - Personalieeskirjade XIII lisa artikli 12 lõige 3 - Proportsionaalsus - Hea halduse põhimõte)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Gergely Toth (Besozzo, Itaalia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja Y. Minatchy, hiljem advokaadid S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz ja R. Albelice, lõpuks S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: advokaadid J. Currall ja H. Krämer)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Nõukogu (esindajad: M. Arpio Santacruz ja I. Šulce, hiljem K. Zieleśkiewicz ja M. Baueville)

Ese

Esiteks nõue tühistada komisjoni otsus, millega hageja määrati tema töölevõtmisel ajutise teenistujana palgaastmele A*6, ning teiseks kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Komisjoni otsus, mis sisaldub 17. jaanuaril 2005 allkirjastatud ajutise teenistuja lepingus ja millega G. Toth määrati palgaastme A*6 järku 2.

Ülejäänud osas jätta hagi rahuldamata.

Mõista hageja kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

Jätta menetlusse astuja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 22, 28.1.2006, lk 15 (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-401/05 anti 15. detsembri 2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).