Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 30.9.2010 - Toth v. komissio

(Asia F-107/05)1

(Henkilöstö - Väliaikainen toimihenkilö - Palkkaluokan määrittäminen - Hakuilmoituksessa mainitut palkkaluokat - Väliaikaisten toimihenkilöiden palkkaluokan määrittämistä koskevien sääntöjen muuttuminen hakuilmoituksen julkaisemisen jälkeen - Palkkaluokan määrittäminen uusien epäedullisempien sääntöjen mukaisesti - Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohta - Siirtymämääräykset - Analoginen soveltaminen - Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohta - Oikeasuhteisuus - Hyvän hallinnon periaate)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Gergely Toth (Besozzo, Italia) (edustajat: aluksi asianajajat S. Rodrigues ja Y. Minatchy, sittemmin asianajajat S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz ja R. Albelice ja Lopuksi asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: asianajajat J. Currall ja H. Krämer)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: aluksi M. Arpio Santacruz ja I. Šulce, sittemmin K. Zieleśkiewicz ja M. Bauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Yhtäältä komission sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajan palkkaluokaksi on määritetty A*6, kun hänet on otettu palvelukseen väliaikaiseksi toimihenkilöksi, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Komission päätös, jolla Tothin palkkaluokaksi on määritetty A*6, toinen taso, ja joka on 17.1.2005 allekirjoitetun väliaikaisen toimihenkilön sopimuksen 3 artiklassa, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Euroopan unionin neuvosto, joka esiintyy väliintulijana, vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 22, 28.1.2006, s. 15. (Asia kirjattiin alun perin Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa numerolla T-401/05 ja se siirrettiin Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen 15.12.2005 annetulla määräyksellä.)