Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 30. septembra 2010 - Toth/Komisia

(vec F-107/05)1

(Verejná služba - Dočasný zamestnanec - Zaradenie do platovej triedy - Platové triedy upravené vo vyhlásení výberových konaní - Zmena pravidiel zaradenia dočasných zamestnancov po uverejnení vyhlásenia výberových konaní - Zaradenie do platovej triedy podľa menej výhodných nových pravidiel - Prechodné ustanovenia - Uplatnenie na základe analógie - Článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku - Proporcionalita - Zásada riadnej správy vecí verejných)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Gergely Toth (Besozzo, Taliansko) (v zastúpení: pôvodne S. Rodrigues a Y. Minatchy, avocats, neskôr S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz a R. Albelice, advokáti, a napokon S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a H. Krämer, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne M. Arpio Santacruz a I. Šulce, splnomocnení zástupcovia, neskôr K. Zieleśkiewicz a M. Bauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia Komisie o zaradení žalobcu do platovej triedy A*6 pri jeho prijatí ako dočasného zamestnanca a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie Európskej komisie, ktorým sa zaraďuje Gergely Toth do platovej triedy A*6, druhý platový stupeň, podľa článku 3 zmluvy dočasného zamestnanca podpísanej 17. januára 2005, sa zrušuje.

2.    Žaloba sa v zostávajúcej časti zamieta.

3.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a trovy konania žalobcu.

4.    Rada Európskej únie, vedľajší účastník konania, znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 22, 28.1.2006, s. 15 (najskôr zapísaná pod číslom T-401/05 na Všeobecnom súde Európskej únie, neskôr postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).