Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 30. september 2010 - Lebedef og Jones mod Kommissionen

(Sag F-29/09) 1

(Personalesag - tjenestemænd - løn - vedtægtens artikel 64 - artikel 3, stk. 5, første afsnit, og artikel 9 i bilag XI til vedtægten - justeringskoefficient- ligebehandling)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Georgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) og Trevor Jones (Ernzen, Luxembourg) (ved advokaterne F. Frabetti og J.-Y. Vergnaud)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (ved K. Zieleśkiewicz og M. Bauer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om afslag på at bringe købekraften af lønningerne i Luxembourg op på niveau med købekraften af lønningerne i Bruxelles, subsidiært, påstand om annullation af de af sagsøgernes lønsedler, der er udstedt fra 15. juni 2008

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Georgio Lebedef og Trevor Jones betaler sagens omkostninger, med undtagelse af de af Rådet for Den Europæiske Union afholdte omkostninger.

3)    Rådet for Den Europæiske Union, som har interveneret i sagen, bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 129 af 6.6.2009, s. 21.