Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 30 september 2010 - Lebedef en Jones / Commissie

(Zaak F-29/09)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bezoldiging - Artikel 64 van het Statuut - Artikel 3, lid 5, eerste alinea, en artikel 9 van bijlage XI bij het Statuut - Aanpassingscoëfficiënt - Gelijke behandeling)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Georgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) en Trevor Jones (Ernzen, Luxemburg) (vertegenwoordigers: F. Frabetti en J.-Y. Vergnaud, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: K. Zieleśkiewicz en M. Bauer, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit houdende weigering om de koopkracht van de bezoldigingen te Luxemburg op een niveau te brengen dat gelijkwaardig is aan dat van de koopkracht van de bezoldigingen te Brussel en, subsidiair, verzoek om nietigverklaring van verzoekers' salarisafrekeningen vanaf 15 juni 2008

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Lebedef en Jones dragen alle kosten, met uitzondering van die van de Raad van de Europese Unie.

De Raad van de Europese Unie, interveniënt, draagt zijn eigen kosten.

____________

1 - PB C 129 van 06/06/2009, blz. 21.