Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 30 września 2010 r. - Lebedef i Jones przeciwko Komisji

(Sprawa F-29/09)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Wynagrodzenie - Artykuł 64 regulaminu pracowniczego - Artykuł 3 ust. 5 akapit pierwszy i art. 9 załącznika XI do regulaminu pracowniczego - Współczynnik korygujący - Równe traktowanie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) i Trevor Jones (Ernzen, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci F. Frabetti i J.Y. Vergnaud)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną : Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: K. Zieleśkiewicz i M. Bauer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy wyrównania siły nabywczej wynagrodzeń w Luksemburgu do poziomu równorzędnego sile nabywczej wynagrodzeń w Brukseli i pomocniczo żądanie stwierdzenia nieważności odcinków wynagrodzenia skarżących wystawionych od dnia 15 czerwca 2008 r.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

G. Lebedef i T. Jones zostają obciążeni całością kosztów postępowania z wyjątkiem kosztów poniesionych przez Radę Unii Europejskiej.

Rada Unii Europejskiej występująca w charakterze interwenienta pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 129 z 6.6.2009, s. 21.