Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 30. septembra 2010 - Lebedef a Jones/Komisia

(vec F-29/09)1

(Verejná služba - Úradníci - Odmena - Článok 64 služobného poriadku - Článok 3 ods. 5 prvý pododsek a článok 9 prílohy XI služobného poriadku - Opravný koeficient)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Georgio Lebedef (Senningerberg, Luxembursko) a Trevor Jones (Ernzen, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti a J.-Y. Vergnaud, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: K. Zieleśkiewicz a M. Bauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí stanovenia kúpnej sily pre odmeny v Luxemburgu na úroveň zodpovedajúcu úrovni kúpnej sily odmien v Bruseli a subsidiárne návrh na zrušenie výplatných pások žalobcov vydaných od 15. júna 2008

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Georgio Lebedef a Trevor Jones znášajú všetky trovy konania s výnimkou trov konania Rady Európskej únie.

3.    Rada Európskej únie, vedľajší účastník konania, znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 129, 6.6.2009, s. 21.