Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 30 септември 2010 г. - Torijano Montero/Съвет

(Дело F-76/05)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Назначаване - Кандидати, вписани в списък с резерви от конкурс, публикуван преди влизането в сила на новия правилник - Класиране в степен в приложение на новите по-неблагоприятни правила - Член 5 от Правилника - Член 12 от приложение XIII към Правилника - Принцип на равенство - Принцип на защита на оправданите правни очаквания - Задължение за полагане на грижа - Пропорционалност)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Javier Torijano Montero (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално S. Rodrigues и A. Jaume, avocats, впоследствие S. Rodrigues и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Arpio Santacruz и I. Sulce)

Предмет на делото

Отмяна на решението на Съвета за класиране на жалбоподателя, вписан в списък с резерви преди влизането в сила на новия правилник, в приложение на по-неблагоприятните правила на последния (член 12 от приложение XIII към Регламент (ЕО, Eвратом) № 723/2004 за изменение на Правилника за длъжностните лица.

Диспозитив на решението

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 281, 12.11.2005 г., стр. 23 (дело, първоначално образувано пред Първоинстанционния съд на Европейските общности под номер T-302/05 и препратено на Съда на публичната служба на Европейския съюз с определение от 15 декември 2005 г.)