Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 30. září 2010 - Torijano Montero v. Rada

(Věc F-76/05)1

"Veřejná služba - Úředníci - Jmenování - Žadatelé uvedení na seznamu kandidátů vhodných k přijetí na základě výběrového řízení zveřejněného před vstupem nového služebního řádu v platnost - Zařazování do platových tříd podle nových, méně příznivých pravidel - Článek 5 služebního řádu - Článek 12 přílohy XIII ke služebnímu řádu - Zásada rovnosti - Zásada legitimního očekávání - Povinnost péče - Proporcionalita"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Javier Torijano Montero (Brusel, Belgie) (zástupci: původně S. Rodrigues a A. Jaume, advokáti, poté S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Arpio Santacruz a I. Sulce, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Rady o zařazení žalobce uvedeného na seznamu kandidátů vhodných k přijetí před vstupem nového služebního řádu v platnost do platové třídy podle méně příznivých ustanovení nového služebního řádu [článek 12 přílohy XIII k nařízení (ES, Euratom) č. 723/2004, kterým se mění služební řád úředníků]

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 281, 12.11.2005, s. 23 (věc byla původně zapsána do rejstříku Soudu prvního stupně Evropských společenství pod číslem T-302/05, ale byla postoupena Soudu pro veřejnou službu Evropské unie usnesením ze dne 15. prosince 2005).