Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 30. septembri 2010. aasta otsus - Torijano Montero versus nõukogu

(kohtuasi F-76/05)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Ametisse nimetamine - Enne uute personalieeskirjade jõustumist avaldatud konkursi reservnimekirja kantud kandidaadid - Palgaastme määramine uute personalieeskirjade ebasoodsamaid sätteid kohaldades - Personalieeskirjade artikkel 5 - Personalieeskirjade XIII lisa artikkel 12 - Võrduse põhimõte - Õiguspärase ootuse põhimõte - Hoolitsemiskohustus - Proportsionaalsus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Javier Torijano Montero (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja A. Jaume, hiljem advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Arpio Santacruz ja I. Sulce)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, mis puudutab enne uute personalieeskirjade jõustumist reservnimekirja kantud hageja palgaastme ja -järgu määramist uute personalieeskirjade ebasoodsamaid sätteid kohaldades (määruse (EÜ, Euratom) nr°723/2004, millega muudetakse personalieeskirju, XIII lisa artikkel 12).

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 281, 12.11.2005, lk 23 (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-302/05 anti 15. detsembri 2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).