Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den du 30 september 2010 - Torijano Montero mot rådet

(Mål F-76/05)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Tillsättning - Sökande som är upptagna i en förteckning över godkända sökande som har offentliggjorts före ikraftträdandet av de nya tjänsteföreskrifterna - Placering i lönegrad enligt de nya, mindre förmånliga, bestämmelserna - Artikel 5 i tjänsteföreskrifterna - Artikel 12 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna - Likabehandlingsprincipen - Principen om skydd för berättigade förväntningar - Omsorgsplikt - Proportionalitet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Javier Torijano Montero (Bryssel, Belgien) (ombud: ursprungligen advokaterna S. Rodrigues och A. Jaume, därefter advokaterna S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Arpio Santacruz och I. Sulce)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av rådets beslut att placera sökanden, som är upptagen i en förteckning över godkända sökande som har offentliggjorts före ikraftträdandet av de nya tjänsteföreskrifterna, i lönegrad enligt de nya mindre förmånliga bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna (artikel 12 i bilaga XIII till förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna)

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 281, 12/11/2005, s. 23 (målet var ursprungligen registrerat vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nummer T-302/05 och överfördes till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut av den 15.12.2005)