Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 14 октомври 2010 г. - W/Комисия

(Дело F-86/09)1

(Публична служба - Договорно наети служители - Възнаграждение - Семейни надбавки - Двойка между лица от един и същ пол - Надбавка за жилищни нужди - Условия за предоставяне - Достъп до граждански брак - Понятие - Член 1, параграф 2, буква в), iv от приложение VII към Правилника)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: W (Брюксел, Белгия) (представител: É. Boigelot, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и D. Martin)

Предмет

Искане за отмяна на решението на жалбоподателя да не се предоставя надбавка за жилищни нужди, тъй като той и неговият партньор имали достъп до граждански брак в Белгия

Диспозитив

Отменя решенията на Комисията от 5 март 2009 г. и от 17 юли 2009 г., с които се отказва на W да бъде предоставена надбавката за жилищни нужди, предвидена в член 1 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз.

Осъжда Комисията да понесе всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 11, 16.1.2010 г., стр. 40.