Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 14. oktober 2010 - W mod Kommissionen

(Sag F-86/09) 1

[Personalesag - tjenestemænd - løn - familietillæg - par af samme køn - husstandstillæg - betingelser for tildeling - adgang til at indgå civilt ægteskab - begreb - artikel 1 stk. 2, litra c), nr. iv), i bilag VII til vedtægten]

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: W (Bruxelles, Belgien) (ved advokat É. Boigelot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at tildele sagsøgeren husstandstillæg med den begrundelse, at sagsøgeren og dennes partner har mulighed for at indgå civilt ægteskab i Belgien

Konklusion

Kommissionens afgørelser af 5. marts 2009 og 17. juli 2009 om ikke at tildele W husstandstillæg som omhandlet i artikel 1 i bilag VII til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union annulleres.

Europa-Kommissionen betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 11 af 16.1.2010, s. 40.