Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 14 października 2010 r. - W przeciwko Komisji

(Sprawa F-86/09)1

(Służba publiczna - Pracownicy kontraktowi - Wynagrodzenie - Świadczenia rodzinne - Związek osób tej samej płci - Dodatek na gospodarstwo domowe - Warunki przyznania - możliwość zawarcie małżeństwa cywilnego - Pojęcie - Artykuł 1 ust. 2 lit. c), iv) załącznika VII do regulaminu pracowniczego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: W (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat É. Boigelot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieprzyznaniu stronie skarżącej dodatku na gospodarstwo domowe z uwagi na to, że strona skarżąca i jej partner mieli możliwość zawarcia małżeństwa cywilnego w Belgii.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji z dnia 5 marca 2009 r. i z dnia 17 lipca 2009 r., na mocy których odmówiono przyznania na rzecz W dodatku na gospodarstwo domowe przewidzianego w art. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej.

Komisja Europejska zostaje obciążona całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 11 z 16.01.2010, s. 40.