Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 14. októbra 2010 - W/Komisia

(vec F-86/09)1

(Verejná služba - Zmluvní zamestnanci - Odmena - Rodinné prídavky - Dvojica osôb rovnakého pohlavia - Príspevok na domácnosť - Podmienka priznania - Prístup k civilnému uzavretiu manželstva - Pojem - Článok 1 ods. 2 písm. c), iv) prílohy VII služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: W (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: É. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým bol žalobcovi zamietnutý príspevok na domácnosť z dôvodu, že žalobca a jeho partner mali prístup k civilnému uzavretiu manželstva v Belgicku

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutia Komisie z 5. marca 2009 a zo 17. júla 2009, ktorými sa pre W zamieta príspevok na domácnosť upravený v článku 1 prílohy VII služobného poriadku úradníkov Európskej únie, sa zrušujú.

2.    Európska komisia znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 11, 16.1.2010, s. 40.