Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 września 2010 r. - Chatzidoukakis przeciwko Komisji

(Sprawa F-84/10)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Efstratios Chatzidoukakis (Schrassig, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat V. Christianos)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o obniżeniu przyznanego skarżącemu dodatku edukacyjnego na tej podstawie, że jego syn otrzymuje pomoc finansową przyznaną przez państwo członkowskie w postaci stypendium i pożyczki.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności, po pierwsze, decyzji o obniżeniu "dodatku edukacyjnego" wypłacanego skarżącemu, wynikającej z informacji o wynagrodzeniu za luty 2010 r., a także stwierdzenie nieważności samej informacji o wynagrodzeniu w części obniżającej "dodatek edukacyjny"; po drugie, decyzji Komisji z dnia 26 lutego o obniżeniu "dodatku edukacyjnego" wypłaconego skarżącemu i potrąceniu kwoty 375 EUR z tego dodatku, które to potrącenie jest ujęte w informacji o wynagrodzeniu za marzec 2010 r.; po trzecie, informacji o wynagrodzeniu za marzec 2010 r., obniżającej "dodatek edukacyjny" i obejmującej potrącenie kwoty 375 EUR z mocą wsteczną; po czwarte, informacji o wynagrodzeniu za miesiąc kwiecień-sierpień 2010 w części obejmującej obniżenie "dodatku edukacyjnego"; po piąte, decyzji Komisji z dnia 9 lipca 2010 r. oddalającej wyraźnie jego zażalenie;

zwrot skarżącemu potrąconych kwot wraz z odsetkami;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________